06-44694953 (kantooruren) Info@irenederaadt.com

Lesvoorwaarden

Betaling

Het lesgeld dient uiterlijk op de eerste lesdag van de periode te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL44 ABNA 0596410476 t.n.v. Irene de Raadt, Zang en Performance te Amstelveen o.v.v. ”musicalles” en de naam van de leerling(e).

Bij aanmelding voor een jaar is in twee termijnen betalen mogelijk. De eerste helft dient in dat geval uiterlijk de eerste lesdag te zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer. De tweede helft dient uiterlijk 1 januari 2020 te zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer.

Vroege Vogelkorting
In geval van de Vroege Vogelkorting dient het lesgeld vóór de gemelde datum bij de advertentie te zijn bijgeschreven. Vroege Vogels die voor een heel jaar inschrijven kunnen helaas niet in twee termijnen betalen.

Administratiekosten en incasso

Indien betaling uit blijft, is de Kinder Musical Academie gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daarmee gepaard gaande kosten, alsmede wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum, zijn voor rekening van de klant.

Indien facturen langere tijd onbetaald blijven en er meerdere herinneringen (meer dan twee) moeten worden verstuurd, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Eerste half jaar verlengen

Aan de ouders van de kinderen, die zich aanvankelijk voor een half jaar hebben ingeschreven, vragen wij per email in november of zij door willen gaan met het tweede halfjaar. Dit antwoord is bindend en verplicht tot deelname aan de cursus voor het hele jaar en betaling hiervoor. Het resterende lesgeld dient uiterlijk op 1 januari  2020 op de rekening te zijn bijgeschreven. Tevens dient nogmaals het formulier te zijn ingevuld, ditmaal voor een heel jaar. Zo zijn wij zeker van wie er meedoet en kunnen wij beginnen met de rolverdeling en het instuderen van de fantastische musical! Indien wij inschrijving en betaling niet tijdig hebben ontvangen, zal de speler alleen meedoen met het winterconcert en zal hem of haar geen rol worden toebedeeld.

Opschorting en ontbinding

Aanmelding via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. U heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan, per email met ontvangstbevestiging, of per aangetekende brief, voor postadres, zie het kopje “contact” op deze site). De datum en tijd van ontvangst door de Kinder Musical Academie zijn hierbij doorslaggevend. Een voorbeeld van een opzeggingsbrief vindt u hier.

De overeenkomst is aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde periode. Tussentijdse opzegging, evenals restitutie van de lesgelden, is niet mogelijk.

Afzegging les door leerling

Afzegging van een les graag per email. De lessen kunnen niet ingehaald worden.

Afzegging les door docent

Indien, in het uiterste geval, de docent(en) door ziekte of overmacht een les moet(en) annuleren, zal/zullen zij zorgen voor een vervangende docent of de lessen worden ingehaald . Indien dit niet mogelijk blijkt, worden de eerste 4 lessen niet terugbetaald (volgens de wettelijke regels voor Muziekscholen). Daarna zullen de lessen terugbetaald worden. Doordat wij met meerdere docenten werken, komt dit eigenlijk in de praktijk niet voor.

Excursies

Excursies en uitstapjes die door de Kinder Musical Academie georganiseerd worden zijn facultatief. Entréegelden voor bij voorbeeld de Harry Potter Expo dienen door de ouders betaald te worden. De Kinder Musical Academie zal indien mogelijk altijd zorg dragen voor het aanmelden van de groep, zodat er groepskorting genoten kan worden.

Onze visie op respect – rechten en plichten van de leerlingen

In de lessen van de Kinder Musical Academie Amstelveen heerst een goede sfeer en dat is wat onze school bijzonder maakt. Elk kind is bijzonder en verdient respect. Wij gaan er echter ook vanuit dat de kinderen zich respectvol naar elkaar en de docenten gedragen en hier houden wij ook toezicht op. Indien een leerling zich niet als zodanig gedraagt en de lessen verstoort, dan zullen de ouders hierop in hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Er wordt dan gekeken of na een gesprek door de ouders met het kind, de situatie verbetert. Indien een leerling zich echter dermate storend blijft gedragen, behoudt de Kinder Musical Academie zich het recht voor, de leerling de toegang tot de lessen voor een bepaalde tijd te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft dan wel bestaan en restitutie is niet mogelijk. De school gaat er immers vanuit, dat ouders weten wat de lessen inhouden en dat de leerlingen zich vriendelijk en respectvol moeten gedragen om de lessen leuk en leerzaam te maken. 

Wij verwachten dat de kinderen regelmatig oefenen thuis (zowel de teksten als de liedjes). Dit is belangrijk, om goed voorbereid te zijn op de voorstelling. Regelmatig betekent in elk geval dat de toneel- en zangteksten na een aantal lessen vlot en uit het hoofd worden geacteerd/gezongen.

Verder is nodig: een mapje met insteekhoesjes voor de teksten en het script. En een goed humeur natuurlijk! 😉

Verplichte aanwezigheid voorstellingen

Omdat de kinderen en docenten veel tijd en geld steken in de productie, is aanwezigheid van de leerlingen verplicht tijdens alle concerten en voorstellingen. Alleen een goede reden, waarbij een verklaring van een specialist overlegd dient te worden, kan in bijzondere gevallen, zoals ziekte, worden gezien als verschoning van deze plicht. Kinder Musical Academie Amstelveen is gerechtigd, de ouder aansprakelijk te stellen voor gederfde inkomsten, gezichtsverlies en niet uit te voeren producties indien deze verklaring niet kan worden overlegd.

Intellectueel en industriëel eigendom

Het is leerlingen en ouders en derden (waaronder ook andere muziekdocenten en – scholen) uitdrukkelijk verboden die rechten, waaronder mede zijn begrepen musical-ideeën, musicalteksten, musicalmuziek, décorideeën, vocale acts, websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van de Kinder Musical Academie of Irene de Raadt, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren.

Foto- en videomateriaal en aanbevelingen

Tijdens de voorstellingen, concerten en (soms) lessen worden foto’s en video’s gemaakt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, is het helaas niet mogelijk om les te volgen. Wij vinden het leuk om de voorstellingen vast te leggen voor later en deze media worden altijd door professionele fotografen gemaakt (vaak Hans Schoo, professioneel podiumfotograaf). Door deelname aan de Kinder Musical Academie gaat u hiermee akkoord.

Kinder Musical Academie Amstelveen is lid van het toonkunstenaarsvakbond Artiesten Belangen Centrum (ABC), de vakbond voor toonkunstenaars en -opleidingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Kinder Musical Academie Amstelveen, 2009-2020